Restauratie

Ridder Leidekkers en Koperslagers combineert ambacht met een professionele organisatie. Wij vinden het een kunst om binnen ons bedrijf oude technieken, toegepast op historische gebouwen, te beheersen en behouden. Als deze technieken namelijk niet meer aanwezig zijn in onze bedrijfstak, verdwijnt daarmee ook beeldbepalende historische architectuur uit Nederland. Historische gebouwen kunnen dan eenvoudig weg niet meer worden onderhouden en in oude staat hersteld.

Professionele werkwijze

De professionele organisatie van Ridder komt tot uiting in de wijze waarop wij werken. Ons bedrijf bestaat uit specialisten die als team uw restauratieproject van A tot Z begeleiden.

ridder-diensten-nieuwbouw3.gif

1. Inventarisatie

We beginnen onze werkzaamheden met een inventarisatie van de staat van het gebouw. We kijken naar de bouwkundige staat, maar ook naar de bouwfysische constructie. Bij de meeste historische gebouwen is de dakconstructie geventileerd [zonder spouw]. Wanneer bij restauratie het pand een andere bestemming krijgt en wordt aangepast aan de huidige isolatie-eisen, is de kans op condensatieproblemen groot. Ridder brengt de risico’s hierop in kaart en komt met oplossingen in een plan van aanpak. Omdat wij zowel zinkmeester, leidekker als koperslager zijn, kunnen wij het gehele dak of de totale gevel beoordelen en vallen er geen gebieden tussen wal en schip.

2. Restauratieadvies

Ons restauratieadvies is gelaagd opgebouwd. Dit betekent dat u een goed overzicht krijgt van welke delen welke werkzaamheden behoeven en met welke prioriteit. We maken dit inzichtelijk met foto’s, detailtekeningen en bouwnormen.

3. Begroting

Het restauratieadvies wordt besproken met opdrachtgever en restauratiearchitect. Deze geven vervolgens aan welke werkzaamheden gewenst zijn. Ridder maakt op basis hiervan een kostencalculatie met de kosten per onderdeel.

4. Plan van aanpak & projectplanning

Zijn de werkzaamheden en begroting goedgekeurd, dan wordt het plan van aanpak gemaakt. In dit plan worden zowel technische als logistieke zaken behandeld, zodat een ieder die betrokken is bij het project weet wat er gaat gebeuren. Het plan van aanpak wordt ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd, waarna het na eventuele aanpassingen definitief wordt gemaakt.

5. Werkvoorbereiding

Werkvoorbereiding en uitvoering gaan met het plan van aanpak aan de slag. Voor elke discipline worden werk- en productietekeningen gemaakt. De projectleider maakt voor iedere discipline een deelplanning, zodat per week inzichtelijk is welke doelstellingen gerealiseerd moeten zijn om de totaalplanning te halen. Voor moeilijke details of aansluitingen maken we eerst een proefopstelling. Dit om een zo goed mogelijke oplossing te realiseren.

6. Prefabricage

Ridder heeft een eigen zetterij. Hier wordt al het zetwerk door eigen specialisten gezet. De wisselwerking tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ maakt dat Ridder zeer flexibel is in haar productie. Maar ook dat er precies gemaakt wordt wat is bedoeld. Wij kennen geen levertijden, omdat we niet afhankelijk zijn van een externe partij. Al ons zetwerk is custom made en precies op maat gesneden voor uw project.

7. Montage

Het geprefabriceerde zetwerk wordt dagelijks op het werk aangeleverd. Zo staan de leidekkers nooit stil en hoeven ze niet te wachten op bijvoorbeeld zink, koper of loodwerk. Veel van onze leidekkers zijn ook zinkwerker en hebben zo goed zicht op welke materialen van de zetterij moeten komen. Belangrijk wanneer blijkt dat een dakconstructie toch meer restauratie behoeft dan in eerste instantie ingeschat. Het timmerwerk kan dan eerst worden gedaan, terwijl de leidekkers en zinkwerkers op een ander dakdeel verder gaan.

Tegelijkertijd worden de ornamenten genummerd en indien mogelijk meegenomen naar onze koperslagerij. In de tijd dat de leidekkers het dak restaureren, worden de ornamenten in de werkplaats hersteld. Wij zijn pas tevreden als bij oplevering van het project alle ornamenten weer netjes gerestaureerd op hun oude plek staan.

8. Voortgangsreportages

Ridder maakt per bouwdeel een voortgangsrapportage. Dit om zelf het project goed te kunnen volgen en bij te sturen, maar ook om onze opdrachtgever tijdig en volledig te informeren. Zo houden wij het project inzichtelijk en komt onze tijd, energie en aandacht bij de juiste punten te liggen. En voorkomen we dat we aan het eind van het project met talloze open eindjes worden geconfronteerd.

9. Evaluatie & bijsturing

Essentieel is feedback van de klant. En wel op een tijdstip dat de werkzaamheden nog aangepast kunnen worden. Daarom overleggen wij periodiek de knelpunten met onze opdrachtgever. Samen hakken we dan de knoop door of we rechts, links of toch door het midden verder gegaan.

10. Deelopleveringen

Is een bouwdeel gereed, dan vindt er een deeloplevering plaats. Hierna kan desgewenst de steiger worden weggehaald.

11. Eindoplevering & overdracht projectdocumentatie

Wij streven ernaar dat een project in duidelijke en logische stappen is opgedeeld. Wanneer alle deelprojecten zijn opgeleverd, is de eindoplevering slechts nog een formaliteit. Hierbij draagt Ridder alle projectdocumentatie – zoals plannen van aanpak en voortgangsrapportages – over aan de opdrachtgever. De facilitaire dienst van het gebouw kan zo bij onderhoud of schade eenvoudig terugzoeken hoe en wanneer het betreffende onderdeel is gemaakt.